nguyên liệu giấy carton sóng. Tùy theo đặc điểm sóng giấy của tấm bìa carton sóng sử dụng mà phân loại hộp khác nhau: sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp

ON SALE
8 %
Save 500 VND
5,600 VND
ON SALE
14 %
Save 0 VND
VND trên 1 đơn vị giấy
ON SALE
3 %
Save 200 VND
6,600 VND
ON SALE
10 %
Save 0 VND
VND trên 1 đơn vị giấy
ON SALE
4 %
Save 200 VND
ON SALE
11 %
Save 3,000 VND
25,000 VND
ON SALE
13 %
Save 400 VND
2,800 VND
ON SALE
7 %
Save 300 VND
4,200 VND
ON SALE
8 %
Save 600 VND
ON SALE
9 %
Save 0 VND
VND Giá 1 đơn vị
ON SALE
5 %
Save 0 VND
VND trên 1 đơn vị giấy
ON SALE
9 %
Save 800 VND
8,600 VND
ON SALE
5 %
Save 200 VND
ON SALE
10 %
Save 600 VND
ON SALE
12 %
Save 2,500 VND
ON SALE
8 %
Save 600 VND
ON SALE
4 %
Save 300 VND
6,500 VND
ON SALE
5 %
Save 400 VND
7,100 VND